Home

Elektrický proud v látkách zákony elektrického proudu

Elektrický proud - Wikipedi

V kapalných a plynných látkách • V některých látkách jsou molekuly neutrální - nemůže vzniknout elektrický proud • Např destilovaná voda, olej, vzduch,..) • V jiných látkách (roztoky) -jsou přítomny kladné a záporné ionty (ty se mohou volně pohybovat - jejich uspořádaným pohybem vznikne elektrický proud I. KIRCHHOFFŮV ZÁKON - popisuje zákon zachování elektrického náboje (jedná se rovnici kontinuity elektrického proudu), hovoří tedy o proudech v uzlu obvodu Definice - Součet proudů vstupujících do uzlu se rovná součtu proudů z uzlu vystupujících, neboli že algebraický součet proudů v uzlu je roven nule. Vzorec - I = I 1 + I 2 , I 1 + I 2 = I 3 + I 4 apod v kovech, elektrický proud v polovodi čích, elektrický proud v kapalinách, zákony elektrického proudu v kapalinách, elektrický proud v plynech a jeho zákonitosti.) 1) Elektrický proud v kovech • elektronová vodivost (kovová vazba, elektrony vykonávají chaotický tepelný pohyb, žádný sm ěr nep řevažuje; p ři umíst ění. Elektrický proud v polovodičích Polovodič látky s větším měrný odporem než vodiče ale menší než izolanty s rostoucí teplotou měrný odpor klesá(odpor Elektrický proud v látkách (v polovodičích, kapalinách a plynech tím větší je proud -> splňuje; Faradayovy zákony elektrolýzy

Elektrický proud v látkách - Sweb

Zákony elektrického proudu v obvodech 2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Šárka Macháňová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH. Základní pojmy (znáte z chemie) Závislost proudu v elektrolytu na napětí; VA charakteristika elektrolytického vodiče (Encyklopedie fyziky) zápis do sešitu; Faradayovy zákony elektrolýzy; studijní materiál na stránkách Encyklopedie fyziky; zápis do sešitu; Řešení úloh na Faradayovy zákony MACHÁŇ, Radomír. Zákony elektrického proudu v obvodu. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 09. 11. 2010, [cit. 2020-11-28]

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu 1. Definice elektrického proudu 2. Jednoduchý elektrický obvod a) Ohmův zákon pro část elektrického obvodu b) Elektrický spotřebič c) Vodiče a jejich odpor (závislý na geometrii a teplotě vodiče) d) Ohmův zákon pro celý elektrický obvod 3 Elektrický proud v kapalinách a plynech Elektrolyty 1. elektrolyty - kapalné látky vedoucí elektrický proud (vodné roztoky, kyseliny, zásady) 2. vodivost elektrolytu elektrického proudu procházejícího roztokem zkoumané látky Akumulátory - nabíjení chemického zdroje elektrického napětí průchodem. V baterii Žádný elektron • Tím, že se na jedné straně nachází velké množství elektronů, které se tam nechtějí mačkat, a my jim dáme cestu (vodič), tak začnou proudit →vznik elektrického proudu • Čímvícetam bude namačkánoelektronů,tímvícebudou proudit →silnější proud, vyšší napět Podstata elektrického proudu v kovových vodičích byla vysvětlena teprve počátkem 20. století. Původní vysvětlení pochází od André Ampéra z roku 1820, který považoval elektrický proud za pohyb kladného elektrického náboje. Již předtím však byla učiněna dohoda o směru proudu

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosmrného elektrického proudu Volné elektricky nabité ástice se v látkách pohybují neustále, avšak neuspoádan. Elektrický proud - dva významy: a) jev uspoádaného pohybu elektricky nabitých ástic (Podmínky vzniku: - existence volných ástic s nábojem - existence el.pole ve vodii Vedení proudu v kapalinách a plynech: elektrolytická disociace, rozkladné napětí, Faradayovy zákony, užití elektrolýzy, galvanické články; ionizace, charakteristika nesamostatného výboje, samostatný výboj za obvyklého a sníženého tlaku - užití, tepelná emise, obrazová elektronka Elektrický proud v kovech.Elektrický proud v plynech 5.1 Elektrické pole V úlohách této kapitoly dosazujte e = 1,602 10-19 C, k = 9 109 N m2 C-2, 0 = 8,85 10- 12 C2 N-1 m-2. 5.1 Zelektrujte třením pravítko a podepřete je tuţkou pod jeho těţištěm.Přiblíţíte-li k jednomu konci pravítka ruku, pravítko se k ní přitáhne

Elektrický proud v kapalinách. Elektrolýza - Látkové změny vyvolané při průchodu elektrického proudu elektrolytem na elektrodách Katoda - Spojená se zápornou svorkou zdroje napětí; Anoda - Spojena s kladnou svorkou zdroje napět elektrický proud, neboť v jejím okolí je elektrická rovnováha nábojů. Pokud však spojíme sériově dvě chemicky různé elektrody, např. elektrodu měděnou a zinkovou, umístěné ve zředěné kyselině sírové, dostaneme chemický zdroj elektrického proudu, v tomto případě Voltův článek (Obr.1.5a) Elektrický proud v polovodiöích Elektrický proud v kapalinách Zákony elektrického proudu v kapalinách Elektrický proud v plynech a jeho zákonitosti Elektronová vodivost kovt Kovy vedou elektrický proud prostFednictvím volných elektront, vysvalení podává torie elektronové vodivosti kovt. Podle této teorie tvoff elektrický.

Elektrický proud I je množství náboje, které prote če celým průřezem vodiče za jednotku času. Je určen vztahem Jednotka elektrického proudu je [I]=A (ampér) (definice bude uvedena v článku 21.2). Vodičem prochází ustálený elektrický proud o velikosti 1A jestliže jeho pr ůřezem prochází náboj 1C za čas 1s. 20. I I I - [A] Elektrický proud (skalár) Účinky proudu: tepelné; chemické; magnetické; měřič - ampérmetr (zapojený sériově) Směr elektrického proudu. Za směr elektrického proudu se podle dohody pokládá směr uspořádaného pohybu kladně nabitých částic. Proud tedy v jednoduchém obvodu vychází z kladného pólu zdroje a. Elektrický náboj je fyzikální veličina, zpravidla se značí Q a vyjadřuje v jednotkách coulomb (C)- odvozená jednotka soustavy SI ze základních jednotek elektrický proud a čas - 1 coulomb je elektrický náboj, jenž proteče vodičem při stálém proudu 1 ampéru za dobu 1 sekundy

Elektrický proud v kapalinách a plynech - ITnetwork

 1. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Práce se zabývá charakteristikou elektrického proudu v látkách. Věnuje se druhům vodičů a jejich vodivosti. Popisuje různé jevy, včetně elektrolýzy. V závěru se autor zaměřil na objasnění pojmů elektrický proud v plynech a katodové záření
 2. Elektrický odpor kovového vodiče. Ohmův zákon pro část obvodu závislost proudu na napětí - voltampérová charakteristi­ka vodiče pokud je teplota vodiče stálá, proud procházející obvodem je přímo úměrný napětí mezi konci vodiče - Ohmův zákon, R - elektrický odpor (rezistence), jednotkou je ohm - obrácený poměr určuje elektrickou vodivost.
 3. vedení el. proudu v látkách Osnova: 1. Elektrický proud a jeho vlastnosti 2. Ohm ův zákon 3. Kirhoffovy zákony 4. Vedení el. proudu ve vodi čích 5. Vedení el. proudu v polovodi čích 6. Vedení el. proudu v kapalinách 7. Vedení el. proudu v plynec
 4. Elektrický proud v látkách. Základní pojmy •Elektrický proud (jako jev) je uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem. Účinky elektrického proudu: •tepelné-vařič, elektrické podlahové topení.
 5. Říká, že proud v obvodu je přímo úměrný napětí v obvodu a nepřímo úměrný odporu vodiče. Výkon elektrického proudu. Pokud obvodem protéká elektrický proud, musí nutně překonávat elektrický odpor prostředí. Tento tok se nekoná samovolně a musí existovat zdroj energie (resp. výkonu), který procesu udržuje při.

Vodiče - vedou elektrický proud, obsahují volné nosiče náboje, Polovodiče - vedou elektrický proud jen za určitých podmínek, Nevodiče (izolanty) - nevedou elektrický proud, neobsahují volné nosiče náboje. 1. Vznik elektrického proudu ve vodiči K pevným elektricky vodivým látkám patří kovy Vedení elektrického proudu v kapalinách. Vodné roztoky solí, kyselin a zásad vedou elektrický proud - elektrolyt. Elektrický proudu je tvořen usměrněným pohybem kationtů a aniontů. A + Disociace je děj, při kterém dochází k štěpení solí na ionty-

Elektrický proud v látkách, zákony elektr

Elektrický proud (základy) Elektrický proud je uspořádaný pohyb částic s el. nábojem (= nosičů náboje) - elektronů, iontů atd.).. Dohodnutý směr proudu (jinak také technický směr proudu) je směr pohybu proudu od kladného pólu (+) k zápornému pólu (-).Byl stanoven v době, kdy nebyla známa podstata vedení el. proudu ve vodičích Kategorie: Fyzika Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce se zabývá charakteristikou elektrického proudu v látkách.Věnuje se druhům vodičů a jejich vodivosti. Popisuje různé jevy, včetně elektrolýzy. V závěru se autor zaměřil na objasnění pojmů elektrický proud v plynech a katodové záření Elektrický proud je uspořádaný pohyb nositelů elektrického náboje. Stejnojmenná fyzikální veličina, obvykle značená I, vyjadřuje množství náboje prošlého za jednotku času.. Proud v běžných elektrických rozvodech může být stejnosměrný a střídavý. Dohodnutý směr toku stejnosměrného proudu je od kladného pólu zdroje přes spotřebič k zápornému pólu zdroje

Pro to, aby proud byl roven nule, tedy musí být splněna podmínka . 17. V zapojení podle obrázku platí: , , , , U = 60 V. Odporem teče proud . Určete hodnotu ŘEŠENÍ: Při řešení této úlohy budeme využívat především Kirchhoffovy zákony. Nejprve určíme velikost proudu . Využijeme přitom 2 ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU - část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 • 01) Co už víme o elektrickém proudu - opakování učiva 6. ročníku: Elektrickým obvodem prochází elektrický proud, jestliže: je v něm zapojen zdroj elektrického napětí, obvod je složen z elektrických spotřebičů, které jsou vodivě spojeny - obvod je uzavřen

MODEL VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVOVÉM VODIČI Elektronová vodivost kovů je vlastnost kovů vést elektrický proud prostřednictvím volných elektronů. KIRCHHOFFOVY ZÁKONY. 1. Kirchhoffův zákon je formulován pro uzel elektrické sítě a je důsledke Mějme prostředí s volnými náboji (kov, elektrolyt). Pokud je v bodu A tohoto prostředí jiný potenciál než v bodě B, je mezi nimi napětí U. Díky elektrické in..

Elektrický proud Děj. uspořádaný pohyb částic s nábojem; směr se domluvou určil podle směru pohybu kladně nabitých částic(dohodnut v době,kdy se nevědělo, že vedení proudu zprostředkovávají elektrony -> reálný směr proudu je opačný a) vyznač šipkami směr elektrického proudu v obvodu, 1. b) nakresli zapojení ampérmetru pro měření elektrického proudu v obvodu, 1. c) nakresli zapojení voltmetru pro měření napětí mezi svorkami žárovky. 1. d) Z hodnot odporu žárovky 60 Ω a proudu 200 mA v obvodu urči napětí. mezi svorkami žárovky. Začneme nejjednodušším případem, kdy proud se v čase nemění. Takovému proudu říkáme . stacionární . elektrický proud. Někdy se také používá název stejnosměrný elektrický proud, ovšem striktně vzato tyto termíny nemusí být synonyma. 1. V této kapitole se kromě zavedení elektrického proudu budeme zabývat.

Elektrické vztahy a zákony - část prvn

Hlavní strana » ELEKTŘINA A MAGNETISMUS » ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH . ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH. 3.5.1 | Elektrolyt, elektrolýza 3.5.2 | Faradayovy zákony elektrolýzy 3.5.3 | Voltampérová charakteristika elektrolytického vodiče, galvanické článk Mechanismus vedení elektrického proudu V samotném elektrolytu (ionty + rozpouštědlo) existuje pouze nahodilý tepelný pohyb částic. Pokud k elektrolytu přivedeme vnější zdroj napětí, prochází jím elektrický proud (uspořádaný pohyb částic). Elektrody - kovové vodiče, jimiž se zavádí proud do elektrolytu Název výukového materiálu: Elektrický proud v kapalinách a plynech - 9. ročník Vzdělávací obor: fyzika Tematický okruh: elektrický proud v látkách Téma: Elektrický proud v kapalinách Chemické reakce v okolí elektrod, elektrolýza Elektrický proud v plynech, jiskrový výboj Elektrický oblouk a výboj plynu za sníženého. Název výukového materiálu: Elektrický proud v polovodičích - 9. ročník Vzdělávací obor: fyzika Tematický okruh: elektrický proud v látkách Téma: Polovodivé látky, vlastní vodivost Nevlastní vodivost, polovodič typu N a P Dioda a její zapojení Použití diody Další součástky s PN přechody Stručná anotace. Elektrický proud, elektrické napětí. Elektrický proud je uspořádaný pohyb nabitých částic. Tělesa a látky jsou složeny z atomů. V atomech jsou dva druhy nabitých částic: protony (+) v jádře atomu a . elektrony (-) v obalu atomu. V pevných látkách jsou jádra atomů a . protony v nich obsažené pevně vázány - nemohou.

Elektrický proud v látkách (v polovodičích, kapalinách a

- 1 - ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH 1. Elektrický proud (I). Zdroje proudu • elektrický proud = uspo řádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem mezi dv ěma místy o r ůzném potenciálu • kladné částice (kationty, díry) se pohybují ve sm ěru → E Elektrický proud v kapalinách, plynech a polovodičích - 2.A - samostudium. vzdálenosti elektrod a ploše ponořených elektrod? Jaké částice jsou odpovědné za vedení elektrického proudu v kapalinách? Co je to disociace vody? 3 zadané a řešené na www. realisticky.cz v kapitole 040402 Faradayovy zákony elektrolýzy Elektrický proud je skalární fyzikální veličina. (Směrovost jeho toku se projevuje v příbuzných vektorových veličinách, jako je hustota elektrického proudu.) V soustavě SI je to jedna ze základních veličin. Definice Elektrický proud je roven celkovému množství elektrického náboje, které projde průřezem vodiče za. Práce sil elektrického pole, elektrický potenciál, elektrické napětí. Kapacita vodiče, kondenzátor, kombinace kondenzátorů. 1.2 Elektrický proud v kovech. Elektrický proud jako děj a jako veličina, vznik elektrického proudu, elektrický zdroj, elektromotorické napětí. Model vedení elektrického proudu v kovovém vodiči Studentovo minimum - GNB - Elektrický proud v kovech 1 13 Vznik elektrického proudu Historické poznámky 1. polovina 19. století: žeň objevů v oblasti elektromagnetismu Luigi Galvani (1737 - 1798): italský lkař a fyzik; průkopník moderního porodnictví; objevil, že sval

Zákony elektrického proudu v obvodu 2 - RV

Elektrický proud. a) pohyb elektrických nábojů mezi dvěma místy vlivem spádu elektrického potenciálu.Elektrický proud může být také indukován ve vodiči elektromagnetickou indukcí.Kladný směr elektrického proudu je konvenčně definován směrem pohybu kladných nábojů; b) veličina tento jev charakterizující Elektrický proud v plynech, kapalinách a pevných látkách - YouTub . Testi.cz - Fyzika. test Elektrický proud v plynech. jdi na vlastní test/obsah stránky. Testy. Reklama. Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno Vedení elektrického proudu v plynech Faradayovy zákony pro elektrolýzu. Elektrochemický ekvivalent. • Využití elektrolýzy - galvanostegie, galvanoplastika, rafinace kovů. • Vedení elektrického proudu v plynech, ionizační činitelé, primární a sekundární ionizace. 19 ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH A PLYNECH . Seminář z fyziky 2019/20 Téma 19 . Gymnázium.

Elektrický proud v kapalinách, plynech a ve vakuu - FYZIKA 00

elektrický proud v látkách - Střední školy. RVP pro střední školy gyroskop, 3D planetárium, programy v dílnách a laboratořích, krátké filmy promítané na obří interaktivní globus nebo zábavné vědecké show - to je Techmania Science Center v Plzni. S vtipem představuje základní přírodní jevy a zákony. Elektrický proud obvodem neprochází. Osolíme-li vodu, začne proud obvodem procházet. Na pokus se můžete podívat na video ¤ (soubor *.rm, 501 kB; ev. soubor *,avi ¤ 2786 kB). Jak toto pozorování vysvětlit? Destilovaná voda nevede elektrický proud, protože v ní nejsou přítomny žádné volné částice s nábojem

Zákony elektrického proudu v obvodu - Digitální učební

Elektrický proud v kapalinách 1 Obsah 1. Vedení elektrického proudu v kapalinách 2 2. Elektrolyt. Elektrolytická disociace. Elektrolýza 2 3. Elektrolytická disociace, elektrolýza - procvičovací úlohy 3 4. Faradayovy zákony pro elektrolýzu. Praktické užití elektrolýzy 3 5. Voltampérová charakteristika elektrolytického. 6. Stacionární elektrický proud Leoš Dvořák, MFF UK Praha, 2020 6.7 Výkon elektrického proudu. 29 ( ) = V P U= ⋅= ⋅ = = ⋅I El jS Ej lS E j V . (6.62) Po vydělení objemem vodiče vidíme, že hustota výkonu elektrického proudu je. P Ej V = ⋅ . (6.63) Aplikac

Elektrický proud v látkách zákony elektrického proudu

 1. Elektrický náboj je základní fyzikální veličina. Jednotka náboje coulomb (C) však není jednotkou základní, ale odvozenou z jednotky el. proudu což je ampér(A): 1 coulomb je množství náboje, které projde průřezem vodiče za 1 sekundu, protéká-li jím proud 1 ampér. Poznámk
 2. Elektrický 1proud v kovech OK 3. 4516 OK 4. 4513 5. Model vedení elektrického proudu v kovovém vodiči 6. Model vedení el. proudu v kovovém vodiči - procvičovací úlohy OK 1. 4518 11.8.2016 22:07:57 Powered by EduBase
 3. Elektrický obvod - aplet simulující obvod stejnosměrného proudu. Lze sestavit téměř libovolný obvod, po jeho připojení ke zdroji napětí je zobrazen pohyb elektronů vodiči. Magnetické pole a supravodivost - výkladový text doplněný interaktivními aplety, který vznikl v rámci mezinárodní spolupráce. Pozor
 4. - směr el. proudu: ve vnější části obvodu vždy od + k - (stanoveno dohodou) Vodiče = látky, které vedou elektrický proud - Obsahují volné elektricky nabité částice Izolanty = látky, které nevedou elektrický proud - Neobsahují volné elektricky nabité částice Volné elektricky nabité částice v těchto látkách
 5. Nositeli elektrického proudu v pevných látkách jsou: a) volné molekuly. b) volné kladné ionty. c) volné atomy. d) volné záporné ionty. e) volné elektrony. 4. Vedení el. proudu v kapalinách používáme: a) při galvanickém pokovování. b) u elektrických článků. c) při svícení. d) při ohřevu vody. 5. Elektrický proud.
 6. Výkon elektrického proudu (SŠ+) Dvě žárovky (SŠ+) Přepálení žárovky (SŠ+) Zahradní párty s rychlovarnou konvicí (SŠ+) Výkonové přizpůsobení zátěže (SŠ+) Dvouvodičové vedení mezi elektroinstalací a spotřebičem (SŠ) Teplo uvolněné ve vodiči (VŠ) Elektrický proud v polovodičích (5
 7. Elektrický náboj - je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou. 9Symbol Q jednotka Coulomb C 9Platí Zákon zachování elektrického náboje: V elektricky izolované soustavětěles, je celkový elektrický náboj stálý. Elektrický náboj nelze vytvořit ani zničit, lze jej jen přemístit

Elektrický proud v kovech Eduportál Techmani

 1. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na pochopení elektrického proudu v pevných látkách, odporu a výkonu Klíčová slova VY_32_INOVACE_FYZIKA_07 , fyzika , elektrický proud v pevných látkách
 2. Pro výkon proudu platí vztah: P = U*I = R*I2 = U2/R, P je výkon ve wattech, U= napětí ve voltech, I je proud v ampérech a R odpor v ohmech. Měření: a) Zapojení do série: R1 R2 R3. U1 U2 U3 U. Zapojíme do série 3 odpory a změříme celkové U, proud I a napětí na jednotlivých odporech U1,U2,U3
 3. 15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosm rného elektrického proudu Volné elektricky nabité ástice se v látkách pohybují neustále, avšak neuspo ádan
 4. Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče. Ohmův zákon, elektriský odpor Ohmův zákon.ppt (3041) OHMŮV ZÁKON_Dvořáková _8B.ppt (2729) Elektrické napětí. Měření elektrického proudu, ampérmetr. Elektrický proud elmag-jevy1.ppt (2942) Měření elektrického napětí, voltmetr, zdroje napět
 5. Elektrický proud v kapalinách elektrolyt - kapalina - roztok kyseliny, soli, zásady (anoda), záporná (katoda) elektrolýza - látková výměna, ke které dochází při průběhu elektrického proudu Faradayovy zákony pro elektrolýzu 1) hmotnost vyloučené látky je přímo úměrná náboji, který prošel elektrolytem m = A.
 6. 5. 1. VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU ELEKTROLYTEM Elektrolyty = kapalné látky a taveniny, které vedou elektrický proud. Vodivé roztoky = vodné roztoky kyselin, zásad a solí. Elektrody ponoříme do destilované vody, obvodem prochází malý proud, přidáním kyseliny, zásady, soli se proud v obvodu podstatně zvýší

Elektrický proud v plynech prezentace elektrický proud v

Ele 1 - stejnosměrný proud (Ohmův zákon, řazení odporů, elektrická práce, výkon, účinnost, Kirchhofovy zákony), elektrostatika (el. pole, Culombův zákon, kondenzátor, kapacita), základy elektrochemie (vedení proudu v kapalinách) 2.3.4 Ohmův zákon Ohmův zákon vyjadřuje vztah mezi napětím a proudem při konstantním. Elektrický proud v látkách. Reostat - Fyzika - Základní škola Velké Březno. 8. seminář - chyby měřidel. Vedení elektrického proudu v plynech. 1. Porovnejte napětí na ocelovém a měděném drátu o stejné délce a. Příklady na nejistoty. Zde - elektrotechnika.chytra.cz. HHO PWM 30A Elektrický proud, elektrické napětí Proud Kdy mluvíme o proudu? Proud velkého počtu lidí Proud vody, světla, vzduchu VE FYZICE - PROUD NABITÝCH ČÁSTIC (JEDNÍM SMĚREM) Zopakujme si Jaké částice v atomu mají elektrický náboj? 2 druhy nabitých částic - protony a elektrony Protony - pevně vázané v jádře Elektrony - v některých látkách jsou volné - za.

Elektrický proud v látkách zákony elektrického proudu. Elektrický proud v pevných látkách může protékat, ale nemusí. Důležitou podmínkou vedení elektrického proudu je přítomnost volných částic s elektrickým nábojem. Pevné látky se podle schopnosti vést elektrický proud dělí na vodiče, izolanty a polovodiče. Elektrický proud a jeho měření . Fyzika / ZŠ2 8. ročník. 2 testy Zákony elektrického proudu v obvodech. 21,- CZK Detail Začít. Ohmův zákon, elektrický odpor. Fyzika / ZŠ2 8 Zákony elektrického proudu v obvodech. 21,- CZK Detail Začít. Kurzy a testy 2.1. Veličiny elektrického proudového pole Elektrický proud je dán elektrickým nábojem Q, který projde vodičem za dobu t. Je to skalární veličina. Elektrický proud se značí I a jednotka je [A]. I = [A; C, s] Q = I. t [C; A, s] V praxi se vyjadřuje elektrický náboj obvykle v ampérhodinách [Ah]. 1A.h = 3 600 A. s = 3 600

Elektrický náboj proudí v konstantním směru, která se liší od střídavého proudu (AC). Termín dříve využívaná pro stejnosměrný proud byl galvanický proud. Stejnosměrný proud se vyrábí ze zdrojů, jako jsou baterie, termočlánky, solárních článků, a komutátor typu elektrických strojů typu dynamo Elektrický proud v plynech Plyny lze za určitých podmínek také ionizovat; např. zahřátím na vysokou teplotu nebo ozářením (v podstatě čímkoliv s vysokou energií). Podobně jako u elektrolytů i v ionizovaném plynu je proud způsobený uspořádaným pohybem iontů k jednotlivým elektrodám v elektrickém poli 3.3 Elektrolytické vedení proudu 1. Pochopit vedení elektrického proudu v kapalinách. 2. Popsat fyzikální veli činy, které vystupují ve vztahu pro proudovou hustotu v kapalin ě. 3. Um ět formulovat Faradayovy zákony elektrolýzy. 4. Znát princip činnosti galvanických článk ů obecn ě. 5 6. Elektrický proud . 6.1. Elektřina II.: Učivo o elektrickém proudu a odporu, Ohmův zákon, vodič a izolant, elektrická vodivost v látkách. F8_My_Elektrina_2.ppt (3,5 MB) 6.2. Ohmův zákon: Sada řešených i neřešených příkladů ny využití Ohmova zákona. F8_Ohm_z_priklady.pdf (337 kB) 6.3. Elektřina III. Elektrolýza: Obvodem prochází elektrický proud. Ionty, které dospějí k elektrodám, odevzdávají svůj elektrický náboj. Mění se v neutrální atomy a vylučují se nebo reagují s materiálem elektrod, popř. s elektrolytem. S přenosem elektrického náboje nastává i přenos látky

Elektrický proud v pevných látkách Tepelné účinky elektrického proudu Proud ve skle Diodový jev Tranzistorový jev: Elektrický proud v plynech a ve vakuu Bleskojistka Jiskření pomocí indukční elektřiny Katodová trubice - kříž Katodová trubice - mlýnek. • Obvod stejnosměrného elektrického proudu. • Elektrický proud v látkách. • Obvod střídavého proudu. • Vzájemné působení látek a polí (elektrického, magnetického). • Elektromagnetická indukce. • Kmitavý pohyb. • Mechanické vlnění. • Elektromagnetické vlnění

Elektrický proud v kapalinách a plynech Black Blo

zapojí elektrický obvod podle schématu - elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita vodiče - elektrický proud v látkách, zákony elektrického proudu, elektrické obvody, vodivost polovodičů, přechod PN; - magnetické pole, magnetické pol Zdroj elektrického proudu •Např. baterie -určitě jste si všimli na tužkových baterkách v ovladači, že je musíte dát správně, aby ovladač fungoval •Je to způsobeno tím, že elektrony jdou vždy jedním směrem •Bylo dohodnuto, že elektrický proud proudí směrem od kladného pólu (+) k zápornému pólu (-

Učební materiál je určen k osvojení a procvičování učiva: Zákony elektrického proudu v obvodech - fyzika 8.ročník nebo k opakování učiva v 9.ročníku.Je možno ho použít pro skupinovou práci nebo práci dvojice. UM se váže k výstupu: žák určí velikost elektrického odporu podle Ohmova zákonu, porovná celkový odpor při paralelním a sériové Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech 1.1 Úvod Elektrický proud v kovech je zprostředkován volnými (vodivostními) elektrony. Proto tuto vodivost nazýváme elektronovou vodivostí, kdy nedochází ke klasickému pohybu látky a ani k chemickým změná 206 (20.1) 20 ELEKTRICKÝ PROUD Ohmův zákon Rovnic

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nositelů elektrického náboje. Stejnojmenná fyzikální veličina, obvykle značená I, vyjadřuje množství náboje prošlého za jednotku času. Proud v běžných elektrických rozvodech může být stejnosměrný a střídavý Mnoho vlastností, které elektrický proud vlastní, jsou axiomy (základní zákony, které nevyžadují důkaz), i když to nezabrání používání elektrických spotřebičů v domácnosti a výrobě. Na otázku co je elektrický proudliteratura dává jednoznačnou odpověď - to je řízený pohyb nabitých částic - Elektrický náboj Q. Jednotkou je coulomb (C). - Elektrický proud I. Jednotkou je ampér (A). Je to uspo řádaný tok nosi čů elektrického náboje ve vodi či. (Zjednodušen ě se dá p řirovnat k toku kapaliny v potrubí). Elektrický proud je množství elektrického náboje, které prote če vodi čem za jednotku času. Platí: t Q.

Při průchodu elektrického proudu srdcem při prvním stahu snese člověk proud aľ 1 A, při druhém stahu jiľ jen 0,1 A a dále jde o hodnotu stále niľąí. Proto i poměrně velký proud procházející srdcem v rozmezí do 1 s nemusí způsobit ľádné ąkody na lidském zdraví

Elektrický proud v kovech a polovodičích Black Blo

Obvod stejnosměrného elektrického proudu Elektrický proud v látkách Obvod střídavého proudu Vzájemné působení látky a polí (elektrického a magnetického) Elektromagnetická indukce Kmitavý pohyb Mechanické vlnění Elektromagnetické vlnění Elektromagnetické záření Optické zobrazován zvládnout základní poznatky o vedení elektrického proudu, které jsou probírány ve fyzice na st řední škole. 1. Elektrický proud jako d ěj a jako veli čina Uspo řádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem nazýváme elektrický proud. Těmito částicemi mohou být elektrony (v kovech), nebo kladné

elektrický náboj tělesa; elektrická síla elektrické pole; tělesa v elektrickém poli; kapacita vodiče; Elektrický proud v látkách . elektrický proud v kovech; zákony elektrického proudu; elektrické obvody; elektrický proud v polovodičích; elektrický proud v kapalinách; elektrický proud v plynech; Magnetické pole. Elektrický proud je nebezpečný také při povodních. Při záchranných pracích je proto nutné elektřinu vypnout, což působí problémy především v nočních hodinách. Facebook Naše voda. 5.12.2012 12.04, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreac Vnitřní odpor elektrického zdroje. VA charakteristika elektrického zdroje. • Zapojení měřících přístrojů v elektrickém obvodu, měření elektrického napětí a proudu. Základní vztahy: • Elektrický proud, okamžitá hodnota proudu S v N V q e t Q I = = ⋅ ⋅ ⋅, dt dQ i = • Ohmův zákon G U R U I = = ⋅ • Odpor. Zákony obvodů stejnosměrného proudu, měření napětí, proudu a odporu: Ohmův zákon pro část obvodu a pro celý obvod, spojování odporů, Kirchhoffovy zákony, umístění voltmetru a ampérmetru v obvodu, změny jejich rozsahu, měření odporu různými metodami Kirchhoffovy zákony Zákony platící pro složitější el. obvody ( el. sítě ) 2. Kirchhoffův zákon: Součet úbytků napětí na rezistorech je v uzavřené smyčce roven součtu elektromotorických napětí zdrojů. důsledek zákona zachování energie pozor na znaménka ( viz. dohodnutý směr el .proudu ) R k I k k=1 n ∑=U ej j=1. Kapaliny Elektrolyt. Elektrolytická disociace. Elektrolýza elektrolyty - kapalné látky vedoucí elektrický proud (vodné roztoky, kyseliny, zásady) vodivost elektrolytu způsobují kladné a záporné ionty - rozpad látky na ionty - elektrolytická disociace ionty K+, OH-, Cl- nesou jeden elementární náboj, Cu2+, H+ nemůže sám existovat proto tvoří oxoniový ion.

 • Skládací dveře do sprchového koutu.
 • Studentské volby 2017 výsledky.
 • Hiátová hernie operace.
 • Optický internet výhody.
 • Co jist po rannim treninku.
 • Rubikova kostka 2x2 fyft.
 • Trávník semena.
 • Housky na hamburger bez kynutí.
 • Slitina krizovka.
 • Hlavní města asie test.
 • Bezpečnostní pásy na zadních sedadlech.
 • Koncentrační tábory režim.
 • Indiánská ženská jména.
 • Nejhusteji obydlene mesto.
 • Windows nt 2000 xp.
 • Pomalé načítání videí.
 • Zapalkove hlavolamy.
 • Jednoduchy jablkovy zavin.
 • Natáčky na vlasy lokny.
 • Předoperační vyšetření ortopedie.
 • Velikonoce týdenní plán v mš.
 • Převýchova psů vysočina.
 • Životopis europass sk.
 • Canon pixma mg3650 download software.
 • Zákon o podpoře v nezaměstnanosti.
 • Tečna kuželosečky příklady.
 • Největší nalezená krakatice.
 • One above all info.
 • 100 veci co udelat.
 • Thomas cook group akcie.
 • Rychlé moučníky na plech.
 • Triko 601 skss.
 • Iwant karlovy vary.
 • Evolveo defender d5.
 • Zapalovač se jménem.
 • Indikační seznam definice.
 • Zvvz usk zkratka.
 • Doro 1370.
 • Balada pro banditu youtube.
 • Jak zahnat hlad bez jídla.
 • Medovy kremes bonvivani.